Home
Family Association
The Bevier Family
The Elting Family
Huguenot Street

More about the
Elting Family:

Jan Eltinge
Genealogy
Biographies
Articles
Surname List
Military History
1790 Census
Letters
Events
Eltings Online
Links

Jan Eltinge

1680 Baptism Extract of Jan Eltinge

bulletIn Dutch 
bulletIn English
Extract uijt t' kercken Boeck van Beijlen.

Jan Eltinge , soone van Roelof
Eltinge en Aeltjen Eltinge is gebooren
tot swichtelaer , behoorende onder 't Schult ampt
van Beijlen , gelegen in t' Landtschap van Drenthe
in't Jaer 1632 den 29 Julij ouden stijl , en heeft
sijn Christelijck Doop ontfangen van onsen Eerw.
Heer en schoonvader D' Johannes Beeltsnijder
en genaemt geworden Jan Eltinge gebooren
van vroome en Deughdelijcke ouderen , de welcke
altoos onder de onse te goeder Naem gestaen hebben
en wiens geslachte als noch vermaert is van t'
welcke sijn E onse getuijgenisse begeert hebbende
soo hebben wij hem sulks niet kunnen weijgeren.
Maer hem dose onse attestatie verleent om te
moegen strecken na behooren. Actum Beijlen
den 20 Januarij 1680

Guiljelmus Hofstede
Edels Beijlensis et
Classis Meppeland
p t (pro tempore) Deputatus.

Maria Eltinge sijn suster is gebooren den 28 februari
int' jaer 1630 ouden Stijl.
Bartelt Eltinge sijn Broeder is gebooren den 18 December
int' jaer 1631.

Extract out of the Church Book from Beijlen.

Jan Eltinge , son of Roelof
Eltinge and Aeltjen Eltinge is born
at swichtelaer , belonging under the ministry
of Beijlen , situated in the district of Drenthe.
in the Year 1632 on 29 July old style , and has
his Christian Baptism from our Reverence
and father-in-law the Reverend Johannes Beeltsnijder
and is named Jan Eltinge born
from devoutly and valid parents, which
always had a good Name under ours
and which generation is still famous
which his E our testimony desirable had
so have we him such not could refuse.
But given him our attestation because of
be allowed after properly. Act Beijlen
the 20 januari 1680

Guiljelmus Hofstede
Region Beijlen and
District Meppeland
p t Deputatus.

Maria Eltinge his sister is born the 28 februari
in the year 1630 old style.
Bartelt Eltinge his Brother is born the 18 december
in the year 1631.

The original document is in the collection of the Huguenot Historical Society Archives, New Paltz, New York. Translation by Douwe Elting of the Netherlands.

 

 

Copyright 1997-2014 Elting Web Design

All selections by
Barry Taylor